Pravila nagradnog natječaja
„JAVI SE ZA *EKS“

Ovime se određuju pravila i uvjeti sudjelovanja sudionika, kao i način provedbe nagradnog natječaja „JAVI SE ZA *EKS“ (dalje u tekstu: nagradni natječaj).

JAVI SE ZA *EKS je nagradni natječaj kojim se 12-packom Studena 0,5L PET nagrađuje prvih 100 potrošača koji nazovu besplatan broj 0800 69 00 i do kraja poslušaju poruku te ostave svoje osobne podatke.

Telefonski poziv se snima i pohranjuje u svrhe provedbe nagradnog natječaja (objava i obavještenje sudionika i/ili dobitnika te slanje nagrade dobitniku nagrade). U čl. 8 ovih pravila možete saznati više o obradi osobnih podataka dobiveni prilikom snimanja telefonskog poziva i vašim pravima. Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.

Organizator

Organizator nagradnog natječaja je Studenac d.o.o., Matije Gupca 120, 34551 Lipik, Republika Hrvatska, OIB: 02149349427 (dalje u tekstu: organizator), a izvođač nagradnog natječaja je društvo IMAGO REKLAMNA AGENCIJA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (dalje u tekstu: izvođač).

Trajanje natječaja

Nagradni natječaj traje od 20. 6. 2024. do isteka zaliha u svrhu promicanja kampanje „GUC GUC STUDENA“ i robne marke STUDENA. Pravila nagradnog natječaja objavljena su na mrežnim stranicama www.gucguc.hr.

PRAVO SUDJELOVANJA U NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske. U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici organizatora i partneri organizatora koji su izravno povezani s provedbom natječaja, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Sudionici nagradnog natječaja sudjelovanjem u nagradnom natječaju prihvaćaju Pravila ovog nagradnog natječaja, daju privolu Organizatoru nagradnog natječaja da prikuplja njihove osobne podatke potrebne u svrhu provođenja predmetnog nagradnog natječaja i snima telefonski poziv, na način opisan ovim Pravilima i u skladu s Pravilima privatnosti Organizatora objavljenima na internetnoj stranici https://www.radenska.hr/politika-zastite-osobnih-podataka-studenac.

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju i osvajanje nagrade potrebno je nazvati broj 0800 69 00 i do kraja poslušati poruku te ostaviti svoje osobne podatke - ime, prezime, adresu i broj telefona, koje je potrebno izdiktirati nakon zvučne poruke i zvučnog signala (prijava na nagradni natječaj).

Svaki neprikladan, neprimjeren ili uvredljiv komentar u telefonskom pozivu je osnova za isključenje sudionika iz daljnjeg tijeka nagradnog natječaja. Organizator zadržava pravo procjene prikladnosti i primjerenosti komentara. Neprimjeren ili neprikladan komentar je sadržaj koji omalovažava, koji je ponižavajući, nemoralan, diskriminirajući, rasistički orijentiran, potiče mržnju, koji je nemoralan, potiče na nezakonita djela ili sadrži znakove koji su u suprotnosti s ciljevima ili vrijednostima organizatora ili natječaja.

Prijave s nejasnim i nepotpunim osobnim podacima, kao i one koje se zaprime nakon 100. poziva neće biti nagrađene.

Ista osoba može sudjelovati više puta u nagradnom natječaju JAVI SE ZA *EKS, ali samo jednom može osvojiti nagradu

Rezultati pobjednika su konačni. Žalba nije moguća.

Nagrade

Nagrađuje prvih 100 potrošača koji nazovu broj 0800 69 00 i do kraja poslušaju poruku te ostave svoje osobne podatke.

Nagradni fond: 100 x 12-pack Studena 0,5L PET.

Bit će ukupno podijeljeno 100 nagrada.

Podjela nagrada

Ime i prezime dobitnika nagradnog natječaja organizator će objaviti na mrežnim stranicama www.gucguc.hr najkasnije u roku od 72 sata po završetku nagradnog natječaja. Dobitnici će biti obaviješteni o primitku nagrade i telefonskim putem u roku od 7 dana od dana objave dobitnika na mrežnim stranicama. Osvojene nagrade dobitnicima će biti poslane preporučenom poštom na adresu koju su ostavili u telefonskoj poruci. Slanje nagrada dobitnicima bit će organizirano nakon što se zaprimi svih 100 prijava, a najkasnije u roku od 30 dana nakon zaprimanja svih prijava. Ako dobitnik ne preuzme poštom poslanu nagradu, smatra se da se odrekao nagrade, čime prestaje bilo kakva organizatorova obveza prema njemu. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu ili bilo koju drugu nagradu navedenu u ovim pravilima.

Organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagrade ako utvrdi da je dobitnik sudjelovao u nagradnom natječaju suprotno pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

nefunkcioniranje telefonske linije i za posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razloge nefunkcioniranja,

nefunkcioniranje telefonske linije do čega dolazi zbog kvara na mreži ugovornih partnera, ispada mreže, nestanka struje ili drugih tehničkih smetnji koje privremeno ometaju korištenje usluge,

bilo koju posljedicu ili štetu koju bi sudionik pretrpio kao rezultat sudjelovanja u nagradnom natječaju,

bilo kakve posljedice ili štete kod preuzimanja ili korištenja nagrada.

Organizator ne pokriva nikakve troškove sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Oporezivanje nagrada

Dobitnik ne plaća nikakve poreze, obveze ni naknade koje su izravno povezane s nagradama koje su dodijeljene u ovom natječaju.

Zaštita osobnih podataka

Na temelju prijave u nagradni natječaj te s time dane privole za obradu osobnih podataka, sudionik izričito pristaje i daje privolu i pristanak organizatoru da ovaj kao voditelj obrade osobnih podataka i izvršitelj obrade kao ugovorni izvršitelj obrade osobnih podataka obrađuje njegove osobne podatke (ime i prezime, broj telefona) radi provođenja nagradnog natječaja, objave i obavještavanja u slučaju da sudionik bude nagrađen.

Na temelju prijave u nagradni natječaj te s time dane privole za snimanje telefonskog poziva i obradu osobnih podataka, sudionik izričito pristaje i daje privolu i pristanak organizatoru da ovaj kao voditelj obrade osobnih podataka i izvršitelj obrade kao ugovorni izvršitelj obrade osobnih podataka snima telefonski poziv te obrađuje njegove osobne podatke (ime i prezime, adresu i broj telefona) radi provođenja nagradnog natječaja, objave i obavještavanja u slučaju da sudionik bude nagrađen te slanje nagrada dobitniku.

Pobjednik, odn. dobitnik nagrade na temelju prijave i sa time dane privole za obradu osobnih podataka izričito pristaje i daje suglasnost organizatoru da ovaj kao voditelj obrade osobnih podataka i izvođač nagradnog natječaja kao ugovorni izvršitelj obrade podataka osobnih podataka može obrađivati njegove osobne podatke (ime i prezime, adresa stalnog boravka,) u svrhu provođenja nagradnog natječaja i dostave / dodjele nagrade dobitniku.

Organizator i izvođač kao ugovorni izvršitelj obrade obvezuju se obrađivati ​​i štititi osobne podatke u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 /EZ (Službeni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016., (u daljnjem tekstu "Opća uredba o zaštiti podataka) i da će ih koristiti isključivo u svrhe navedene i opisane u ovim pravilima, odn. uvjetima.

Osobni podaci sudionika, odn. dobitnika iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka obrađivat će se i pohranjivati ​​onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, no svakako najduže 1 mjesec od završetka natječaja, odn. dodjele nagrada.

Organizator će po isteku razdoblja čuvanja obrisati osobne podatke.

Sudionici, odn. dobitnici imaju pravo:

  • zatražiti pristup svojim osobnim podacima
  • zatražiti ispravak osobnih podataka
  • zatražiti blokiranje osobnih podataka
  • zatražiti brisanje osobnih podataka
  • zatražiti ograničenje korištenja osobnih podataka
  • zatražiti prijenos osobnih podataka
  • podnijeti žalbu nadzornom tijelu ako smatraju da obrada osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Više o sadržaju prava i politici zaštite osobnih podataka možete pročitati na poveznici: https://www.radenska.hr/informacije-o-obradi-osobnih-podataka-enovosti-studenac.

Osim organizatora (njegovih zaposlenika), sljedeći ugovorni izvršitelji obrade također obrađuju osobne podatke u njegovo ime i za njegov račun:

  • izvođač nagradnog natječaja (osobne podatke sudionika i dobitnika u smislu navedenom u ovom članku) i
  • pružatelji kurirskih usluge (osobne podatke dobitnika zbog dostave dobitniku nagradu).

Za sva pitanja u vezi s GDPR-om možete nas kontaktirati putem sljedećih kontakata: E-adresa: [email protected] ili na adresu: Studenac d.o.o., Matije Gupca 120, 34551 Lipik, Republika Hrvatska.

Prekid nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odn. koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, ukloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice www.gucguc.hr.

Otkazivanje sudjelovanja

Sudionik može otkazati sudjelovanje u nagradnom natječaju u bilo kojem trenutku tijekom nagradnog natječaja slanjem poruke organizatoru na e-adresu: [email protected]. Organizator će ga isključiti iz daljnjeg sudjelovanja nakon primitka takve poruke.

Promjena pravila

Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja.

Organizator zadržava pravo izmjene i dopune ovih pravila, o čemu će sudionici biti obaviješteni putem mrežne stranice www.gucguc.hr.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između organizatora i sudionika nagradnog natječaja, strane iz ovog nagradnog natječaja pokušat će najprije dogovorom riješiti spor, a u slučaju da se spor ne može riješiti na taj način, za njegovo rješavanje nadležan je sud u Zagrebu.

Lipik, 20. 6. 2024.

Studenac d. o. o.